Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Projekt Kvalitní zázemí

Projekt Kvalitní zázemí pro sociální služby Jistoty Domova

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 „Kvalitní zázemí pro sociální služby Jistoty Domova“ registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012203.

Projekt je financován z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu z 13. výzvy-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb IV., který je určený především k podpoře občanů se zdravotním postižením, ale i seniorů. 

Datum realizace: 1. 2. 2019 – 31. 10. 2020

 

ANOTACE PROJETU:

V rámci projektu dojde k podpoře sociálních služeb Jistoty Domova. Sociálních služeb, které poskytují podporu zdravotně postiženým a dalším cílovým skupinám prostřednictvím sociálních služeb - denní stacionář, pečovatelská služba, osobní asistence a odborné sociální poradenství. Jistoty Domova v roce 2019 díky projektu zakoupí a upraví nemovitost včetně doplnění inventáře a dlouhodobý investiční hmotný majetek, který bude složit k rozvoji sociálních služeb ve městě Mladá Boleslav a nejbližším okolí popsaném strategii Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav.

 

PROJEKT ŘEŠÍ:

1. Rostoucí poptávku po sociálních službách – denní stacionář, osobní asistence, pečovatelská služba a odborné sociální poradenství.

2. Veřejně prospěšný provoz služeb, který není schopen generovat dostatečné finanční prostředky k zajištění nemovitosti k poskytování sociálních služeb.

 

Projekt je určen cílové skupině:

a)    osoby ohrožené sociálním vyloučením (Osoby pečující o osobu blízkou, osoby 55+, nízkopříjmové skupiny obyvatel, rodiny žijící v nepříznivé sociální situaci, příslušníci národnostních menšin)

b)    osoby se zdravotním postižením (osoby mající tělesné, mentální, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby)

 

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Navýšení kapacity a provozní doby sociálních služeb

 

REALIZOVANÉ AKTIVITY PROJEKTU:

 

1.    Rozvoj sociálních služeb - nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu

a)    Nákup nemovitosti, v kterém vznikne prostorné a kvalitní  zázemí pro ambulantní službu Denní stacionář. V 1. patře domu pak vznikne také kvalitní zázemí pro pracovníky, kteří poskytují terénní péči 7 dní v týdnu v domácnostech uživatelů.

b) Nákup vybavení drobným hmotným majetkem pro zajištění sociálních služeb (zázemí ambulantní služby denní stacionář a do zázemí pracovníků zajišťujících sociální služby terénní formou).

c) Nákup vybavení dlouhodobým majetkem pro zajištění služeb (nákup 4 automobilů, které zajistí dostupnost sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jeden z automobilů bude uzpůsoben k převozu uživatelů, kteří musí využívat invalidní vozík a nákup schodolezu.

 

 

2.    Rozvoj sociálních služeb - výstavba a stavební úpravy

a)    opravy a rekonstrukce prostor nemovitosti,

b)    úprava venkovního prostranství (relaxační zóna pro klienty, nájezd - bezbariérový přístup do domu)

c)    studie proveditelnost: zpracování prováděcí projektové dokumentace pro rekonstrukce, zabezpečení dozoru rekonstrukce – TDI, výběrové řízení na dodávky.